AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây nói về đột biến số lượng NST là sai? 

  • A. Trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, nếu một số cặp NST không phân li thì tạo thành thể tứ bội.
  • B. Đột biến dị đa bội chỉ được phát sinh ở các con lai khác loài.
  • C. Thể đa bội thường gặp ở thực vật và ít gặp ở động vật.
  • D. Ở một số loài, thể đa bội có thể thấy trong tự nhiên và có thể được tạo ra bằng thực nghiệm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phát biểu sai là A, nếu 1 số cặp NST không phân li thì tạo ra thể lệch bội, không phải tứ bội.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>