AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu sau:

  DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG PHÂN THEO NHÓM CÂY CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

  (Đơn vị: nghìn ha)

  Năm

        Các nhóm cây

  1990

  2000

  2010

  2014

  Tổng số

  9040,0

  12644,3

  14061,1

  14804,1

  Cây lương thực

  6474,6

  8399,1

  8615,9

  8992,3

  Cây công nghiệp

  11993

  2229,4

  2808,1

  2844,6

  Cây thực phẩm, cây ăn quả, cây khác

  1366,1

  2015,8

  2637,1

  2967,2

  (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2015, Nhà xuất bàn Thống kê, 2016)

  Nhận xét nào dưới đây đúng với bảng số liệu

  • A. Tốc độ tăng trưởng diện tích cây lương thực năm 2014 so với năm 1990 là 138,9%
  • B. Quy mô diện tích cây lương thực luôn có xu hướng giảm
  • C. Diện tích cây công nghiệp năm 2014 tăng gấp 2,4 lần năm 2000
  • D. Tỷ trọng cây lương thực năm 2014 là 136,8%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Dựa vào bảng số liệu đã cho, nhận xét thấy

  Tốc độ tăng trưởng diện tích cây lương thực năm 2014 so với năm 1990 = 8992,3/6474,6*100%=138,9%

  => nhận xét A đúng

  Chú ý: Có thể dùng phương pháp loại trừ

  B sai vì Quy mô diện tích cây lưong thực luôn có xu hướng tăng chú không phải giảm;

  c sai vì Diện tích cây công nghiệp năm 2014 tăng gấp 2844,6/2229,4 = 1,28 lần chứ không phải 2,4 lần năm 2000

  D sai vì tỉ trọng trong 1 tổng luôn nhỏ hơn 100%.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA