AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một khung dây có diện tích \(S=60cm^2\)  quay đều với vận tốc 20 vòng trong một giây. Khung đặt trong từ trường đều \(B=2.10^{-2}T\). Trục quay của khung vuông góc với các đường cảm ứng từ. Viết biểu thức từ thông xuyên qua khung dây. 

   

   

  • A. \(\varphi =12.10^{-5}cos40\pi t(Wb)\)
  • B. \(\varphi =12.10^{-5}cos10\pi t(Wb)\)
  • C. \(\varphi =12.10^{-3}cos40\pi t(Wb)\)
  • D. \(\varphi =12.10^{-5}cos20\pi t(Wb)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chu kì : \(T=\frac{1}{n_0}=\frac{1}{20}=0,05(s)\)

  Tần số góc : \(\omega =2\pi n_0=2\pi .20=40\pi (rad/s)\)

  \(\varphi _0=NBS=1.2.10^{-2}.60.10^{-4}=12.10^{-5} (Wb)\)

  Vậy : \(\varphi=12.10^{-5}cos40\pi t (Wb)\)

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>