YOMEDIA
NONE
 • Exercise 3: Choose a, b, c, or d that best completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one.

  Câu hỏi:

  More and more women have become _______ and do research on many fields as men do.

  • A. science
  • B. scientific
  • C. scientifically
  • D. scientists

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3352

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON