• Câu hỏi:

  Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng?

  (1) Khi riboxom tiếp xúc với codon 5’UGA3’ trên mARN thì quá trình dịch mã dừng lại.

  (2) Trên mỗi phân tử mARN có thể có nhiều riboxom cùng dịch mã.

  (3) Khi dịch mã, riboxom dịch chuyển theo chiều 5’ → 3’ trên phân tử mARN.

  (4) Mỗi phân tử tARN có nhiều bộ ba đối mã (anticodon). 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC