• Câu hỏi:

  Ở một loài động vật, người ta đã phát hiện 4 nòi có trình tự giác các gen trên NST số 3 như sau:

  Nòi 1: ABCDEFGHI; nòi 2: HEFBAGCDI

  Nòi 3: ABFEDCGHI; nòi 4: ABFEHGCDI.

  Cho biết nòi 1 là nòi gốc, mỗi nòi còn lại được phát sinh do một đột biến đảo đoạn. Trình tự đúng của sự phá sinh các nòi trên là: 

  • A. 1 → 3 → 4 → 2
  • B. 1 → 2 → 4 → 3
  • C. 1 → 4 → 2 → 3 
  • D. 1 → 3 → 2 → 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC