YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong, thu được 10 gam kết tủa . Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3,4 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Giá trị của m là

  • A. 13,5.
  • B. 30,0.
  • C. 15,0.
  • D. 20,0.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  C6H12O6 → 2CO2

  \(\frac{{6,6.180}}{{2.44}}.\frac{{100}}{{90}} = 15{\mkern 1mu} (g) \leftarrow {\mkern 1mu} 6,6{\mkern 1mu} (g)\)

  mdd giảm = mkết tủa - mCO2 = 3,4 gam

  mCO2 = 10 - 3,4 = 6,6 gam ⇒ nCO2 = 0,15 mol

  Phản ứng: C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

  Với H% = 90% → m = mglucozo = 0,15 : 2 : 0,9.180 = 15 gam

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 152

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON