• Câu hỏi:

  Đun nóng dung dịch chứa 54 gam glucozơ với AgNO3/NH3, giả sử H = 75%. Khối lượng (gam) bạc thu được là:

  • A. 43,2.    
  • B. 64,8.
  • C. 48,6
  • D. 86,4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  HOCH2-(CHOH)4-CHO + 2[Ag(NH3)2]OH  \(\overset{t^{0}}{\rightarrow}\)   HOCH2-(CHOH)4-COONH4 + 2Ag  +    3NH+ H2O                   

  Nhớ:    Glucozơ    +   AgNO3/NH3    →     2Ag

  \({m_{Ag}} = \frac{{54}}{{180}}.2.108.\frac{{75}}{{100}} = 48,6\,\,(gam)\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC