YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

   Đun nóng 18 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

  • A. 7,20.
  • B. 2,16.
  • C. 10,8.
  • D. 21,6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  C6H12O6 + AgNO3/NH3 → 2Ag

  ⇒ nAg = 2nGlucozo = 2.18 : 180 = 0,2 mol

  ⇒ m = 0,2.108 = 21,6 g

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41935

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Cacbohidrat

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON