AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Đun nóng 18 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được m gam Ag. Giá trị của m là:

  • A. 7,20.
  • B. 2,16.
  • C. 10,8.
  • D. 21,6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  C6H12O6 + AgNO3/NH3 → 2Ag

  ⇒ nAg = 2nGlucozo = 2.18 : 180 = 0,2 mol

  ⇒ m = 0,2.108 = 21,6 g

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>