AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về tác động sinh lí của auxin đối với cơ thể thực vật, phát biểu nào sau đây sai?  

   

  • A. Thúc đẩy sự phát triển của quả
  • B. Kích thích sự hình thành rễ và kéo dài rễ
  • C. Kích thích hướng sáng, hướng đất
  • D. Thúc đẩy sự ra hoa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>