AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nếu các gen nghiên cứu là trội hoàn toàn và xét 3 cặp gen (A,a; B,b và D,d) phân li độc lập, thì phép lai giữa hai cá thể có kiểu gen AaBbDD             x   AabbDd sẽ cho thế hệ sau có 

  • A. 8 kiểu hình : 8 kiểu gen                             
  • B. 4 kiểu hình : 12 kiểu gen 
  • C. 8 kiểu hình : 12 kiểu gen                
  • D. 4 kiểu hình : 8 kiểu gen 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>