AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai con lắc đơn treo vật cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng cơ năng với biên độ dao động lần lượt là A1, A2. Biểu thức đúng về mối liên hệ giữa biên độ dao động và chiều dài dây là

  • A. \({A_2} = {A_1}.\sqrt {\frac{{{\ell _1}}}{{{\ell _2}}}} \)
  • B. \({A_2} = {A_1}.\frac{{{\ell _1}}}{{{\ell _2}}}\)
  • C. \({A_2} = {A_1}.\frac{{{\ell _2}}}{{{\ell _1}}}\)
  • D. \({A_2} = {A_1}.\sqrt {\frac{{{\ell _2}}}{{{\ell _1}}}} \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \({W_1} = {W_2} \Leftrightarrow \frac{1}{2}mg{\ell _1}A_1^2 = \frac{1}{2}mg{\ell _2}A_2^2 \Leftrightarrow {\ell _1}A_1^2 = {\ell _2}A_2^2 \Rightarrow {A_2} = {A_1}\sqrt {\frac{{{\ell _1}}}{{{\ell _2}}}} \)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>