• Câu hỏi:

  Este X mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:

  (1) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3 (2)

  (2) X2 + H2 → X3 

  (3) X1 + H2SO4 → Y + Na2SO4

  (4) 2Z + O2 → 2X

  Biết các phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ mol. Phát biểu nào sau đây là sai? 

  • A. X có mạch cacbon không phân nhánh. 
  • B. Đun nóng X3 với H2SO4 đặc (170oC), thu được chất Z. 
  • C. Trong Y có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử hidro. 
  • D. X3 có nhiệt độ sao cao hơn X2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  C. Sai, Trong Y có số nguyên tử cacbon nhỏ hơn số nguyên tử hidro.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC