AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để thích nghi với xu thế toàn cầu hóa, Việt Nam cần phải:

  • A. Nắm bắt thời cơ vượt qua thách thức
  • B. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
  • C. Tận dụng nguồn vốn và kỹ thuật bên ngoài để phát triển kinh tế
  • D. Tiếp tục công cuộc đổi mới, ứng dụng thành tưu KH-KT

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phương pháp: Sgk 12 trang 70

  Cách giải: Toàn cầu hóa là thời cơ lịch sử, là cơ hội rất to lớn cho các nước phát triển mạnh mẽ, đồng thời cũng tạo ra các thách thức to lớn. Việt Nam cũng nằm trong xu thế chung đó. Do vậy, “Nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kì mới, đó là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, NXB Chính trị quốc gia, 2001).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>