AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dãy chất nào sau đây đều thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với SO2?

  • A. dung dịch BaCl2, CaO, nước brom 
  • B. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4
  • C. O2, nước brom, dung dịch KMnO4 
  • D. H2S, O2, nước brom

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>