AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các khí sinh ra trong thí nghiệm phản ứng của saccarozơ với dung dịch H2SO4 đặc bao gồm:

  • A. H2S và CO2.
  • B. H2S và SO2
  • C. SO3 và CO2
  • D. SO2 và CO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>