AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng? 

  • A. Dầu mỏ là một đơn chất. 
  • B. Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp. 
  • C. Dầu mỏ là một hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon.    
  • D. Dầu mỏ sôi ở nhiệt độ xác định.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>