AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho dãy dung dịch các chất sau: glucozơ, fructozơ, fomalin, etyl fomat, etanol, etilen glicol, saccarozơ, axit fomic, tinh bột, xenlulozơ và axetilen. Tổng số chất tham gia phản ứng tráng bạc là

  • A. 6
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  glucozơ, fructozơ, fomalin, etyl fomat, axit fomic,

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>