AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho các phương trình phản ứng điều chế iot sau:

  H2SO   +  8HI  →  H2S  + 4I2  +   2H2O ( 1 )         

  2FeCl3  +  2HI → 2FeCl2  +  I2 +  2HCl         ( 2 )

  KClO3     +   6HI   →   3I2   +  KCl  +  3H2O  (3)

  Cl2 + 2HI  →   2HCl    +  I2                   ( 4 )

  Vai trò của HI trong các phản ứng là:

  • A. Chất khử 
  • B. Chất bị khử    
  • C. Axit mạnh 
  • D. Chất tạo môi trường

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>