AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 1 nhóm tế bào có bộ NST lưỡng bội là 2n thực hiện quá trình nguyên phân. Ở 1 vài tế bào trong quá trình NP có 1 NST không phân li. Những tế bào mang bộ NST dị bội nào sau đây được hình thành trong nguyên phân? 

  • A. 2n + 1, 2n – 1, 2n + 2.      
  • B. 2n + 1, 2n – 1.   
  • C. 2n + 1, 2n – 1, 2n - 2.           
  • D. 2n + 1, 2n – 1, 2n.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  - Từ 1 nhóm tế bào khi thực hiện nguyên phân, nếu 1 NST nào đó không phân li ở 1 vài tế bào. Kết quả tạo ra các loại tế bào : 2n + 1, 2n – 1 và 2n.

  - Nhưng các tế bào lệch bội chỉ có 2n + 1, 2n – 1

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>