AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ưu thế nổi bật của hình thức sinh sản hữu tính là 

  • A. có nhiều cá thể tham gia vào cơ chế sinh sản.
  • B. cơ thể con không phụ thuộc nhiều vào cơ thể mẹ.
  • C.  tạo nhiều biến dị là cơ sở cho tính da dạng và tiềm năng thích nghi.
  • D. số lượng cá thể con được tạo ra nhiều.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản tạo ra cơ thể mới qua hình thành và hợp nhất giao tử đơn bội đực với giao tử đơn bội cái để tạo ra hợp tử lưỡng bội, hợp tử phát triển thành cá thể mới. Từ đây tạo ra nhiều biến dị là cơ sở cho tính đa dạng và tiềm năng thích nghi.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA