AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở người gen quy định nhóm máu ABO có 3 alen IA, IB, IO. Trong quần thể người có tối đa bao nhiêu phép lai cho đời con đồng tính về tính trạng nhóm máu. 

  • A. 7
  • B. 9
  • C. 11
  • D. 13

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  - Các kiểu gen nhóm máu: IAIA, IAIO, IBIB, IBIO, IAIB, IOIO.

  đời con đồng tính ( có kiểu hình giống nhau) về:

  + nhóm máu A: p Phải có kiểu gen:

  AA x AA → 1 phép lai

  AA ×AO, AO ×AA → 2 phép lai ( đảo vai trò làm bố mẹ)

  AA × OO → 2 phép lai ( đảo vai trò làm bố mẹ)

  + Nhóm máu B : Tương tự với nhóm máu A nên có 5 phép lai

  + Nhóm máu O : OO × OO → 1 phép lai

  + Nhóm máu AB : AA × BB ; BB × AA → 2 Phép lai

  - Số phép lai cho đời con đồng tính về tính trạng nhóm máu = 1 + 2 + 2 + 2 + 1 + 2 + 2 + 1 = 13 phép lai (tính cả vai trò của giới tính).

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>