AMBIENT
 • Câu hỏi:

  According to the author, one mark of a civilized society is that if _______ .

  • A. affirms the primacy of speech over writing
  • B. affirms the primacy of writing over speech
  • C. teaches its children to speak perfectly
  • D. keeps written records

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Theo tác giả, một dấu hiệu của một xã hội văn minh là nó

  A. khẳng định tính ưu việt của lời nói vượt trội hơn viết

  B. khẳng định tính ưu việt của viết vượt trội hơn lời nói

  C. dạy cho trẻ em nói một cách hoàn hảo

  D. giữ hồ sơ bằng văn bản

  Đáp án D

  Thông tin ở câu: "To affirm the primacy of speech over writing is not, however, to disparage the latter. One advantage writing has over speech is that it is more permanent and makes possible the records that any civilization must have." (Để khẳng định tính ưu việt của lời nói lớn hơn viết không phải là để xem thường nó. Một lợi thế mà viết vượt lên trên lời nói là nó vĩnh viễn hơn và có thể làm các hồ sơ mà bất kỳ nền văn minh nào cũng phải có.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>