RANDOM
 • Câu hỏi:

  In order to show that learning to write requires effort, the author gives the example of _______ .

  • A. people who learn the rudiments of speech
  • B. people who speak many languages
  • C. intelligent people who couldn't write
  • D. severely handicapped children

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Để chứng minh rằng việc học viết đòi hỏi nỗ lực, tác giả đưa ra ví dụ về

  A. những người học các cơ sở của lời nói

  B. những người nói nhiều ngôn ngữ

  C. những người thông minh nhưng không thể viết

  D. trẻ em bị khuyết tật nặng

  Đáp án C

  Thông tin ở câu: "On the other hand, it takes a special effort to learn to write. In the past many intelligent and useful members of society did not acquire the skill" (Mặt khác, phải mất một nỗ lực đặc biệt để học cách viết. Trong quá khứ nhiều thành viên thông minh và hữu ích của xã hội đã không có được kỹ năng này (kỹ năng viết) )

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>