AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The word “acquire” in the passage mostly means _______ .

  • A. “help somebody learn something by giving information about it”
  • B. “gain something by our own efforts or ability”
  • C. “become aware of something by hearing about it"
  • D. “develop a natural ability or quality so that it improves”

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Từ "acquire" ở bài đọc gần như có nghĩa là

  A."Giúp ai đó học được điều gì đó bằng cách đưa ra thông tin về nó"

  B. "Đạt được cái gì đó bằng những nỗ lực hay khả năng của chính mình"

  C. "Trở nên ý thức được điều gì đó bằng cách nghe về nó"

  D. "Phát triển khả năng hoặc chất lượng tự nhiên để nó cải thiện"

  Đáp án B

  acquire = “gain something by our own efforts or ability”

  Dịch: "On the other hand, it takes a special effort to learn to write. In the past many intelligent and useful members of society did not acquire the skill" (Mặt khác, phải mất một nỗ lực đặc biệt để học cách viết. Trong quá khứ nhiều thành viên thông minh và hữu ích của xã hội đã không có được kỹ năng này (kỹ năng viết) )

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>