AMBIENT
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the followings.

  Câu hỏi:

  It takes me 15 minutes to get ready.

  • A. to prepare
  • B. to wake up
  • C. to go
  • D. to get

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  prepare: chuẩn bị

  wake up: thức dậy

  go: đi

  get: nhận

  to get ready = prepare: chuẩn bị

  Dịch: Tôi mất 15 phút để chuẩn bị

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>