AMBIENT
 • Câu hỏi:

  In the author's judgment _______ .

  • A. writing has more advantages than speech
  • B. speech is essential but writing has important benefits
  • C. speech conveys ideas less accurately than writing does
  • D. writing is more real than speech

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Theo đánh giá của tác giả

  A. viết có nhiều lợi thế hơn lời nói

  B. lời nói là cần thiết nhưng viết lại có những lợi ích quan trọng

  C. lời nói truyền đạt ý tưởng ít chính xác hơn so với viết

  D. viết hơn thực tế hơn lời nói.

  Đáp án B

  Thông tin ở câu: "To affirm the primacy of speech over writing is not, however, to disparage the latter. One advantage writing has over speech is that it is more permanent and makes possible the records that any civilization must have." (Để khẳng định tính ưu việt của lời nói lớn hơn viết không phải là để xem thường nó. Mộ lợi thế mà viết vượt lên trên lời nói là nó vĩnh viễn hơn và có thể làm các hồ sơ mà bất kỳ nền văn minh nào cũng phải có.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>