YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 177 SGK Vật lý 10 nâng cao

Bài tập 2 trang 177 SGK Vật lý 10 nâng cao

Một hòn bi có khối lượng 20g được ném thẳng đứng lên cao với vật tốc 4m/s tư độ cao 1,6m so với mặt đất. Tính trong hệ quy chiếu mặt đất các giá trị động năng, thế năng và cơ năng của hòn bi tại lúc ném vật. Tìm độ cao cực đại mà bi đạt được 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Trong hệ quy chiếu mặt đất, lúc ném hòn bi có:

\(\begin{array}{l} {W_{d1}} = \frac{{mv_1^2}}{2} = \frac{{0,{{02.4}^2}}}{2} = 0,160(J);\\ {W_{t1}} = mg{z_1} = 0,02.9,8.1,6 \approx 0,314(J)\\ \Rightarrow {W_1} = {W_{d1}} + {W_{t1}} = 0,16 + 0,31 = 0,474(J) \end{array}\)

b) Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho hai vị trí: vị trí ném và vị trí cao nhất (v2=0): 

\(\begin{array}{l} {{\rm{W}}_2} = {{\rm{W}}_1}\\ \Leftrightarrow mg{z_{{\rm{max}}}} = {{\rm{W}}_1}\\ \Rightarrow {z_{\max }} = \frac{{{{\rm{W}}_1}}}{{mg}} = \frac{{0,474}}{{0,02.9,8}} \approx 2,42(m) \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 177 SGK Vật lý 10 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON