Tuần 20 Ngữ Văn 12

  • Nhân vật giao tiếp

    Nhân vật giao tiếp
    Nội dung của bài học giúp các em nắm chắc khái niệm nhân vật giao tiếp với những đặc điểm về vị thế xã hội, quan hệ thân sơ của họ đối với nhau, cũng những đặc điểm khác chi phối nội dung và hình thức lời nói của các nhân vật trong hoạt động giao tiếp.

    5 trắc nghiệm

    Xem chi tiết