Tuần 34 Ngữ Văn 12

  • Ôn tập phần văn học

    Ôn tập phần văn học
    Bài học giúp các em tổng kết, ôn tập một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam (truyện và kịch từ cách mạng tháng 8 – 1945 đến cuối thế kỷ XX) và văn học nước ngoài đã học trong SGK ngữ văn lớp 12 tập II; vận dụng một cách linh hoạt và sáng tạo những kiến thức đó.

    15 trắc nghiệm

    Xem chi tiết