Tuần 15 Ngữ Văn 12

  • Quá trình văn học và phong cách văn học

    Quá trình văn học và phong cách văn học
    Bài học giúp các em nắm được khái niệm quá trình văn học, bước đầu có ý niệm về các trào lưu văn học tiêu biểu. Hiểu được khái niệm phong cách văn học, biết nhận diện những biểu hiện của phong cách văn học.

    5 trắc nghiệm

    Xem chi tiết