Tuần 30 Ngữ Văn 12

 • Nhìn về vốn văn hóa dân tộc - Trần Đình Hượu

  Nhìn về vốn văn hóa dân tộc - Trần Đình Hượu
  Bài học giúp các em nắm được những luận điểm chủ yếu của bài viết và liên hệ với thực tế để hiểu rõ những đặc điểm của vốn văn hóa truyền thống Việt Nam. Nâng cao kĩ năng đọc, nắm bắt và xử lí thông tin trong những văn bản khoa học, chính luận.

  13 trắc nghiệm

  Xem chi tiết

 • Phát biểu tự do

  Phát biểu tự do
  Bài học giúp các em có những hiểu biết sơ bộ về phát biểu tự do. Nắm được một số yêu cầu và nguyên tắc về phát biểu tự do. Bước đầu vận dụng được những kiến thức và kĩ năng đó vào công việc phát biểu tự do về một chủ đề mà em thấy hứng thú và có mong muốn trao đổi với người nghe.

  5 trắc nghiệm

  Xem chi tiết