ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 45 SGK Hình học 12 NC

Bài tập 7 trang 45 SGK Hình học 12 NC

a) Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng h.

b) Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh cùng bằng a. Gọi A′, B′, C′, D′ lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC, SD. Chứng minh rằng các điểm A, B, C, D, A′, B′, C′, D′ cùng thuộc một mặt cầu và tính thể tích khối cầu đó.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a)

Gọi H là tâm của tam giác đều ABC. SH là đường cao của hình chóp đều S.ABC nên SH là trục của tam giác ABC.

Trong mặt phẳng (SAH) gọi O là giao điểm của đường trung trực SA với SH thì O là tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp và bán kính của mặt cầu là R = SO 

Gọi I là trung điểm của SA thì tứ giác AHOI nội tiếp nên:

\(SO.SH = SI.SA \Rightarrow SO = \frac{{S{A^2}}}{{2SH}} = \frac{{S{A^2}}}{{2h}}\)

Mà 

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
S{A^2} = S{H^2} + A{H^2}\\
 = {h^2} + {\left( {\frac{{a\sqrt 3 }}{3}} \right)^2} = \frac{{{a^2} + 3{h^2}}}{3}
\end{array}\\
{ \Rightarrow R = SO = \frac{{{a^2} + 3{h^2}}}{{6h}}}
\end{array}\)

Vậy thể tích cần tìm:

\(V = \frac{{\pi {{({a^2} + 3{h^2})}^3}}}{{162{h^3}}}\)

b)

Gọi SH là đường cao của hình chóp đều S.ABCD thì H là tâm của hình vuông ABCD và SH đi qua tâm H′ của hình vuông A′B′C′D′

Mọi điểm nằm trên SH đều cách đều bốn điểm A′, B′, C′, D′. Trên đường thẳng SH, ta xác định điểm O sao cho OA = OA′ thì O cách đều tám điểm A, B, C, D, A′, B′, C′, D′ tức là tám điểm đó nằm trên mặt cầu tâm O, bán kính R = OA. Điểm O là giao điểm của đường thẳng SH và mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AA′.

Ta có: \(2{a^2} = A{C^2} = S{A^2} + S{C^2}\) nên tam giác vuông cân tại S suy ra \(\widehat {ASO} = {45^0}\) do đó tam giác SIO vuông cân tại I và \(IS = IO = \frac{{3a}}{4}\)

\(\begin{array}{*{20}{l}}
\begin{array}{l}
 \Rightarrow R = OA = \sqrt {O{I^2} + I{A^2}} \\
 = \sqrt {\frac{{9{a^2}}}{{16}} + \frac{{{a^2}}}{{16}}}  = \frac{{a\sqrt {10} }}{4}
\end{array}\\
{ \Rightarrow V = \frac{4}{3}\pi {{\left( {\frac{{a\sqrt {10} }}{4}} \right)}^3} = \frac{{5\pi {a^3}\sqrt {10} }}{{24}}}
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 45 SGK Hình học 12 NC HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Bảo An

  Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A, \(AB=a\sqrt{3},AC=a,SA=SB=SC\), khoảng cách giữa AB và SC bằng \(\frac{2a\sqrt{2}}{3}\). Tính theo a.
  a) Thể tích của khối chóp S.ABC;

  b) Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC.

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 •  
   
  Huong Duong

  Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, đỉnh A’ cách đều A, B, C. Góc giữa cạnh bên và mặt đáy của lăng trụ bằng 600. Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’. Xác định tâm và tính thep a bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp A’.ABC.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1