YOMEDIA

Bài tập 4.9 trang 201 SBT Toán 12

Giải bài 4.9 tr 201 SBT Toán 12

Giải các phương trình sau trên tập số phức :

a) \({\left( {5 - 7i} \right) + \sqrt 3 x = \left( {2 - 5i} \right)\left( {1 + 3i} \right)}\)

b) \({\left( {5 - 7i} \right) + \sqrt 3 x = \left( {2 - 5i} \right)\left( {1 + 3i} \right)}\)

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

a)
\(\begin{array}{l}
\left( {5 - 7i} \right) + \sqrt 3 x = \left( {2 - 5i} \right)\left( {1 + 3i} \right)\\
 \Leftrightarrow \left( {5 - 7i} \right) + \sqrt 3 x = 2 + i + 15\\
 \Leftrightarrow \sqrt 3 x = 12 + 8i\\
 \Leftrightarrow x = 4\sqrt 3  + \frac{8}{{\sqrt 3 }}i
\end{array}\)
b)

\(\begin{array}{l}
5 - 2ix = \left( {3 + 4i} \right)\left( {1 - 3i} \right)\\
 \Leftrightarrow 5 - 2ix = 3 - 5i + 12\\
 \Leftrightarrow  - 2ix = 10 - 5i\\
 \Leftrightarrow x =  - \frac{{10}}{{2i}} + \frac{{5i}}{{2i}} = \frac{5}{2} + 5i
\end{array}\)

-- Mod Toán 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4.9 trang 201 SBT Toán 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA