YOMEDIA
NONE

Bài tập 9 trang 26 SBT Sinh học 9

Giải bài 9 tr 26 sách BT Sinh lớp 9

Ở trâu, có bộ NST lưỡng bội 2n = 50.

1. Một nhóm tế bào đang giảm phân có 400 NST kép đang tiếp hợp với nhau thành từng cặp.

 • Nhóm tế bào trâu đang ở kì nào của giảm phân?
 • Số lượng tế bào của nhóm là bao nhiêu?

2. Nhóm tế bào trâu thứ hai cũng đang giảm phân có 800 NST đang tập trung ở mặt phẳng xích đạo.

 • Nhóm tế bào trâu đang ở kì nào của giảm phân?
 • Số lượng tế bào của nhóm là bao nhiêu?

3. Nhóm tế bào trâu thứ ba cũng đang giảm phân có 1600 NST đơn đang phân li về 2 cực tế bào.

 • Nhóm tế bào trâu đang ở kì nào của giảm phân ?
 • Số lượng tế bào của nhóm là bao nhiêu ?
 • Nếu nhóm tế bào trên hoàn tất quá trình giảm phân thì sẽ tạo ra bao nhiêu tế bào con?

Cho biết, mọi diễn biến của các tế bào trong 1 nhóm đều giống nhau.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

1. Kì đầu lần phân bào I: 8 tế bào.

2. Kì giữa lần phân bào I hoặc kì giữa lần phân bào II:

 • 16 tế bào ở kì giữa lần I.
 • 32 tế bào ở kì giữa lần II.

3. Kì sau lần phân bào II:

 • 32 tế bào.
 • 64 tế bào (kết thúc giảm phân).

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 26 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON