ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 6 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 tr 6 sách BT Sinh lớp 9

Khi lai 2 cây quả bầu dục với nhau được F1 có tỉ lệ : 1 quả tròn : 2 quả bầu dục : 1 quả dài

a) Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F1.

b) Cho các cây F1 tự thụ phấn thì kết quả về kiểu gen và kiểu hình ở F2 sẽ thế nào? Biết rằng, quả dài do gen lặn quy định.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

a) F1 có tổng tỉ lệ kiểu hình bằng 4 là kết quả tổ hợp của 2 loại giao tử đực và 2 giao tử cái, chứng tỏ F1 dị hợp tử về 1 cặp gen, từ đó có sơ đồ lai như sau:

P: Quả bầu dục x Quả bầu dục

      Aa                 Aa

Gp: A, a   A, a

F1 : 1AA   :   2Aa  :   1aa

 1 quả tròn : 2 quả bầu dục : 1 quả dài

b) F1 tự thụ phấn có thể xảy ra các trường hợp sau:

F1 : AA x AA  

→  F2 : 100% AA - quả tròn

F1 : Aa x Aa  

→ F2 : 1AA : 2 Aa : 1aa ≈ 1 quả tròn : 2 quả bầu dục : 1 quả dài

F1 : aa x aa  

→ F2 : aa - quả dài 

-- Mod Sinh Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 6 SBT Sinh học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1