ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 11 Phân bón hóa học

Bài tập trắc nghiệm Hóa học 9 Bài 11 về Phân bón hóa học online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.
YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Chủ yếu là phân đạm.
  • B. Chủ yếu là phân lân
  • C. Chủ yếu là phân kali
  • D. Cả A, B, C
  • A. Chăm sóc ( bón phân; làm cỏ...)
  • B. Chọn giống tốt
  • C. Chọn đất trồng
  • D. Cả ba phương án trên
   
   
  • A. CO(NH2)2, NH4NO3, (NH4)2SO4, NH4Cl
  • B. NH4Cl, NH4NO3, (NH4)2SO4, CO(NH2)2
  • C. (NH4)2SO4, NH4Cl, NH4NO3, CO( NH2)2
  • D. NH4NO3, (NH4)2SO4, NH4Cl, CO(NH2)2
  • A. NH4Cl, CO(NH2)2, NH4NO3, (NH4)2SO4
  • B. Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2,  (NH4)2HPO4, NH4NO3
  • C. NH4NO3, (NH4)2SO4, NH4Cl, (NH4)2HPO4
  • D. KCl, CO(NH2)2, Ca(H2PO4)2,  (NH4)2HPO4
  • A. Cho biết tỉ  lệ khối lượng  pha trộn các nguyên tố N : P2O5  : K2O = 16 : 16 : 13
  • B. Cho biết tỉ  lệ khối lượng  pha trộn các nguyên tố N : P : K là 16 : 16 : 13
  • C. Cho biết tỉ  lệ khối lượng  pha trộn các nguyên tố N : P2O3  : K2O = 16 : 16 : 13
  • D. Cho biết tỉ  lệ khối lượng pha trộn các nguyên tố  P2O5  : N : K2O = 16 : 16 : 13
 • Câu 6:

  Có những loại phân bón hóa học: KCl, NH4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4, Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2, (NH4)2HPO4, KNO3. Đâu là dãy gồm các phân bón kép?

  • A. KCl, NH4NO3, NH4Cl
  • B. (NH4)2SO4, Ca3(PO4)2,
  • C. (NH4)2HPO4, KNO3
  • D. NH4Cl, (NH4)2SO4, Ca3(PO4)2
 • Câu 7:

  Cặp hóa chất nào được dùng để nhận biết KCl, NH4NO3 và Ca(H2PO4)2?

  • A. NaOH và HCl
  • B. NaOH và Ca(OH)2
  • C. KOH và H2SO4
  • D. H2SO4 và CO2
 • Câu 8:

  Phần trăm nguyên tố dinh dưỡng có trong 500g (NH4)2SO4 là bao nhiêu?

  • A. 20,21%
  • B. 79, 89%
  • C. 78, 89%
  • D. 21,21%
  • A. CaCO3
  • B. Ca3(PO4)2
  • C. Ca(OH)2
  • D. CaCl2
  • A. CO(NH2)2
  • B. NH4NO3
  • C. KNO3
  • D. Ca3(PO4)2
 

 

 

YOMEDIA
1=>1