ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 50.4 trang 59 SBT Hóa học 9

Bài tập 50.4 trang 59 SBT Hóa học 9

Đốt cháy hoàn toàn m gam chất hữu cơ A cần phải dùng 19,2 gam oxi, thu được 26,4 gam CO2 và 10,8 gam H2O.

a) Xác định công thức đơn giản nhất của A.

b) Xác định công thức phân tử của A biết 170 gam/mol > M> 190 gam/mol.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 50.4

 
 

a) Sơ đồ phản ứng cháy của A :

A + O2 to→ CO2 + H2O

Ta có: mA + mO= mCO2 + mH2O

→ mA = mCO2 + mH2O - mO2 = 26,4 + 10,8 - 19,2 = 18g

Khối lượng C trong 18 gam A là : 26,4/44 x 12 = 7,2g

Khối lượng H trong 18 gam A là : 10,8/18 x 2 = 1,2g

Khối lượng O trong 18 gam A lấ 18 - 7,2 - 1,2 = 9,6 (gam).

Gọi công thức hoá học của A là CxHyOz.

Ta có quan hệ

12x : y : 16z = 7,2 : 1,2 : 9,6

x : y : z = 7,2/12 : 1,2/1 : 9,6/16 = 0,6 : 1,2 : 0,6 = 1 : 2 : 1

Chọn x = 1 → công thức đơn giản nhất của A là CH2O

b) mA = 30n → 170 < 30n < 190

→ n = 6.

Công thức phân tử của A là C6H1206.

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 50.4 trang 59 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1