RANDOM

Bài tập 5 trang 58 SGK Hóa học 9

Giải bài 5 tr 58 sách GK Hóa lớp 9

Thành phần chính của đất sét là Al2O3.2SiO2.2H2O. Hãy tính thành phần phần trăm theo khối lượng của Al có trong hợp chất trên.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Phân tử khối của hợp chất Al2O3.2SiO2.2H2O:

MAl2O3.2SiO2.2H2O = 258.

Thành phần phần trăm theo khối lượng của Al có trong hợp chất trên là:

\(\%m_{Al} = \frac{2.27 \times 100 }{258}= 20,93 \ \%\)

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 58 SGK Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Cam Ngan

  Cho 8,3 gam hỗn hợp kim loại nhôm và sắt Hòa tan trong dung dịch NaOH dư sau Phản ứng thu được 3,36l khí (đktc)

  a. Tính phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp biết PTHH của AL với đ NaOH

  2Al + 2NaOH -> 2 NaAlO2 +3H2O. b. Nêu cách làm sạch Fe từ hỗn hợp trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Hà

  có hai chất bột đều là kim loại, một lọ đựng bột Fe , một lọ đựng bột Al, cả hai lọ đều bị mất nhãn. Em hãy nêu cách tiến hành thí nghiệm để phân biệt được hai kim loại trên? ( các dụng cụ hóa chất coi như có đủ ) Viết Phương trình hóa học xảy ra nếu có ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đào Lê Hương Quỳnh

  cho m gam Cu, Al tan hết trong H2so4 loãng thu được 3,36 lít khi lấy lượng hỗn hợp trên cho tác dụng với H2so4 đặc nóng thu đuốc 8,96 lít khí So2. Tính phần trăm khối lương mỗi chất ban đầu?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  Cho Al tác dụng với 100g dung dịch CuSO4 20%

  a) Tính khối lượng Al đã phản ứng

  b) Tính C% của dung dịch sau phản ứng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy tien

  hòa tan hoàn toàn 6.84 gam hỗn hợp gồm al , feo trong 196 gam dung dịch h2so4 vừa đủ . sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch a và 6.72 lít khí ( đktc)

  a, tính % khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp ban đầu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  CTHH của nhóm hiđroxit có thể viết ở hai dạng bazo và oxit . Viết CTHH của hai dạng này , biết ở dạng axit có 1 phân tử nước kết tinh và có tên gọi là metaaluminic

  >< ai giúp e bài này với ._. e chịu bài này ....

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Hỗn hợp gồm Cu, Mg, Al có khối lượng bằng 20 (g).

  Cho hỗn hợp này tác dụng với dung dịch HCl dư, lọc phần kết tủa rửa sạch đem nung trong không khí đến khi phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có khối lượng 16(g). Cho thêm dung dịch NaOH vào phần nước lọc đến dư. Lọc kết tủa rửa sạch nung ở nhiệt độ cao thu được sản phẩm có khối lượng 8(g).

  Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp?

  (cái bài lúc nãy là mk đăng lộn nka )

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú

  Giúp mk với

  Một hỗn hợp A gồm Ba và Al. Cho m gam A tác dụng với nước dư thu được 1,344 lít khí đktc, dd B và phần không tan C. Nếu co 2m gam A tác dụng với dd Ba(OH)\(_2\) dư thu được 20,832 lít khí ở đktc. Tính khối lượng từng kim loại trong m gam hỗn hợp A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Một dd A có chứa NaOH và NaAlO2. Cho 1 Mol HCl vào A thu đc 15,6 g kết tủa. Tính m NaOH trong A.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  Nhúng thanh kim loại Al nặng 3,24g vào 100ml dd CuSO4 0,5 M. Sau 1 thời gian lấy thanh kim loại ra cô cạn dd sau phản ứng thu đc 6,62g hỗn hợp muối khan. Biết toàn bộ Cu sinh ra bám vào thanh kim loại

  a) Xđ mỗi muối trong hỗn hợp

  b) Tính m thanh kim loại lúc lấy ra khỏi dd

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bala bala

  Ngâm 1 lá nhôm vào 200 gam dung dịch \(H_2SO_{4_{\left(loãng\right)}}\) nồng độ a%.Đến khi lá nhôm không còn tan được nữa ,thu được dung dịch muối có nồng độ 10%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Sơn Ca

  Bài 1: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm 28,17g hỗn hợp A gồm Al,Fe3O4 được hỗn hợp B. Chia B thành 2 phần ko bằng nhau.

  Phần 1: cho tác dụng vs dd NaOH dư thu đc 0,336 l H2(đktc)

  Phần 2: tác dụng với dd H2SO4 đặc nóng dư thì thu được 6,72 l SO2(đktc).

  Tìm % khối lượng mỗi chất trong A. Biết PƯ xảy ra hoàn toàn.

  Bài 2: Cho m g bột Fe vào 200ml dd chứa 2 muối AgNO3 0,15 M và Cu(NO3)2 0,1M, sau 1 thời gian thu được 3,84 h gỗn hợp kim loại và dd X. Cho 3,25g Zn vào dd X, sau khi PƯ xảy ra hoàn toàn, thu đc 3,895g hồn hợp kim loại và dd Y. Tính giá trị của m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Có phản unwngs này không: AlCl3 + H2O-> Al(OH)3 +HCl

  giải thích giùm với

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy

  cân bằng các pt sau:

  Al + HNO3 -> Al ( NO3)3 + N2O + H2O

  Al + HNO3 -> Al ( NO3)3 + NH4NO3 + H2O

  Al + HNO3 - > Al ( NO3)3+ NO + NO2 + H2O

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  Cho 3.78g bột Al phản ứng vừa đủ dung dịch XCl3 tạo ra dung dịch Y, khối lượng chất tan trong dung dịch Y giảm 4.06g so với dung dịch XCl3. Xác định công thức XCl3. tính nồng độ phần trăm các chất tan có trong Y

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thúy ngọc

  Hộ mink bài nầy với mai nộp rùi:

  Cho a (g) nhôm tắc dụng hết với đung dịch HCl, phản ứng kết thúc thu được AlCl3 và 6,72 l hiđrô (đktc)

  a) viết PTHH nêu trên

  b) tính a

  c) cho hết toàn bộ hiđrô thu được qua ống sứ đựng 23,2 g Fe3O4 đang nung nóng, phản ứng kết thúc thu được x(g) chât rắn, tìm x = ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

RANDOM