ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Bài tập 10.4 trang 13 SBT Hóa học 9

Bài tập 10.4 trang 13 SBT Hóa học 9

Biết 5 gam hỗn hợp 2 muối là Na2C03 và NaCl tác dựng vừa đủ với 20 ml dung dịch HCl, thu được 448 ml khí (đktc).

a) Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã dùng.

b) Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.

c) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10.4

 
 

Na2CO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2

nkhi = nCO2 = 0,448 : 22,4 = 0,02 mol; nHCl = 0,02.2 = 0,04 mol

a) CM = n : V = 0,04 : 0,02 = 2M

b) nNaCl = 0,02.2/1 = 0,04 (mol) → mNaCl = 0,04.58,5 = 2,34g

c) nNa2CO3 = 0,02.1/1 = 0,02 (mol) → mNa2CO3 = 0,02.106 = 2,12g

%mNa2CO3 = 2,12/5 . 100 = 42,4%

%mNaCl = 100% - 42,4% = 57,6%

-- Mod Hóa Học 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10.4 trang 13 SBT Hóa học 9 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
 • Ngoc Nga

  Cho 1 lượng muối Na2CO3 vào 200ml đ H2SO4 chất khí thoát ra hấp thụ vào 8g dd NaOH 40% sau pư làm bay hơi dd thì thu được 5,48g hh 2 muối khan. Tính % theo khối lượng mỗi muối thu được và xác định nồng độ mol axit đã pư

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Anh Nguyễn

  Để hòa tan hoàn toàn 20 gam 1 oxit kim loại hóa trị 2, cần dùng 100 gam dd H2SO4 24,5 %. Đun nhẹ dd sau phản ứng thu được 62,5 gam tinh thể muối ngậm nước . Xác định CTHH của oxit và tinh thể muối ngậm nước

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh thuận

  X là một kim loại hóa trị hai .hòa tan hoàn toàn 6,082g X vào đ HCL dư thì thu được 5,6l khí dktc?

  tìm khối lưongj nguyên tử và tên nguyên tố X.b) X có 3 đồng vị bik tổng số khối của 3 đồng vị là 75.số khối của đồng vị thứ hai bằng trung bình cộng số khối của hai đơn vị kia,đơn vị thứ nhất có số proton = notron,đơn vị thứ ba chiếm 11,4% số nguyên tử và có số nôtrn nhìu hơn đồng vị thứ hai la` 1 đơn vị.tTÌM số khối và số n of mỗi loại đồng vị.tìm % về số nguyên tử của hai đông vị còn lại.khi có 50 nguyên tử của đồng vị thứ hai thì có bao nhiu nguyên tử của các đồng vị còn lại
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang

  Cho hốn hợp bột A gồm Na2CO3, CaCO3 vào dd chứa Ba( HCO3 )2 đem lọc khuấy đều thu đc dd X và chất rắn Y dung dịch X có thể tác dụng dc vs hết 0.08 mol NaOH hoặc 0.1 mol HCl . Hòa tan chất rắn Y vào dd dịch HCl dư khí CO2 hấp thụ toàn bộ vào dd Ca(OH)2 dư thu đc 16 g kết tủa viết PTHH và tính khối lượng từng chất trong hỗn hợp A .

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Việt Long

   Từ các nguyên tố O, Na, S tạo ra được các muối A, B đều có hai nguyên tử Na trong phân tử. Trong một thí nghiệm hoá học người ta cho m1 gam muối A biến đổi thành m2 gam muối B và 5,6 lít khí ( đktc). Biết rằng hai khối lượng đó khác nhau 16 gam.
  1) Hãy viết phương trình phản ứng xẩy ra với công thức cụ thể của A, B;

  2) Tính m1, m2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  Trên 2 đĩa cân ở vị trí thăng bang đặt 2 cốc, mỗi cốc chua 0,2 mol HNO3.
  a) Cho vào cốc thứ nhất 20g CaCO3, cốc thứ hai 20g MgCO3. Sau pứ kthuc 2 đĩa cân có ở vị trí thăng bang hay k? Giiai3 thk
  b) Cùng tien hành thí nghiệm như trên nhưng mỗi cốc chứa 0,5 mol HNO3 thì sau khi pứ kthuc 2 đĩa cân ở vị trí ntn? giai thk
  E daq cần gấp, cảm ơn nhìu ạ

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  Một loại đá vôi chứa 80% CaO3.Nung 1 tấn đá voi loại này thu được bao nhiêu kg CaO,biết hiệu suất là 85%

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đặng Ngọc Trâm

  kcl + MnO2 +H2SO4 -> 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bảo Lộc

  Cho 2,56g kim loại Cu phản ứng hoàn toàn với 25,2g dung dịch HNO3 60% thu được dung dịch A.Biết rằng nếu thêm 210ml dung dịch KOH 1M vào A rồi cô cạn và nung sản phẩm thu được tới khối lượng không đổi thì được 20,76g chất rắn.Hãy xác định nồng độ % của các chất trong A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Khánh Ngọc

  Cho 20g hỗn hợp A gồm FeCO3,Fe,Cu,Al tác dụng với 60ml dung dịch NaOH 2M thu được 2,688 lít khí (đktc) hiđro. Sau khi kết thúc phản ứng cho tiếp 740ml dung dịch HCl 1M và đun nóng đến khi hỗn hợp khí B ngừng thoát ra.Lọc và tác cặn rắn C chỉ chứa kim loại.Cho B hấp thu từ từ vào dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được 10g kết tủa.Cho C tác dụng với hết với axit HNO3 đặc,nóng dư thu được dung dịch D và 1,12 lít một chất rắn khí C (đktc) duy nhất.Cô cạn D rồi nhiệt phân muối khan đến khối lượng không đổi được m gam sản phẩm rắn.Tính khối lượng của các chất trong hỗn hợp A và giá trị m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Lan

  Hỗn hợp A có khối lượng 12,25g gồm kim loại  M ( hóa trị II không đổi ) và muối Halogenua của một kim loại kiềm.Cho A vào 200ml dung dịch H2SO4 đặc,nóng,dư.Sau khi phản ứng xảy ra thu được dung dịch B và 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí C gồm hai khí có tỷ khối đối với H2 bằng 27,42.Tỉ khối giữa hai khí trong hỗn hợp C là 1,7534.Để phản ứng hết với các chất trong dung dịch B cần 200ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ 2M và thu được 104,8g kết tủa.Lọc rửa kết tủa và nung đến khối lượng không đổi được chất rắn D có khối lượng bé hơn khối lượng kết tủa thu được.Dẫn khí C qua nước,khí còn lại có thể tịch 4,48 lít (đktc)

  a) Xác định nồng độ mol/lít của dung dich H2SO4

  b) Xác định kim loại M mà muối Halogenua của kim loại kiềm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Anh Hưng

  Hỗn hợp X gồm Cu(NO3)2 và M(NO3)2 : M là kim loại .Nhiệt phân 93,1g X thu được 2 oxit kim laoij và 1,2 mol hỗn hợp khí Y.Cho Y qua dung dịch NaOH dư thấy thể tích hỗn hợp khí giả 6 lần.Viết phương trình phản ứng và tìm kim loại M

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Cho 1 lượng tinh thể muối CuSO4.5H2O vào 1 lượng dung dịch Na2SO4 x% thu đc dung dịch CUSO4 30% và Na2SO4 10%.Tính x

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bánh Mì

  Một hỗn hợp khí A gồm CO , CO2. Trộn A với không khí theo tỉ lệ thể tích 1:4, sau khi đốt cháy hết khí CO thì hàm lượng phần trăm (%) thể tịch của N2 trong hỗn hợp mới thu được tăng 3,36% so với hỗn hợp trước phản ứng. Tính % thể tích của hai khí trong hỗn hợp A.Giả thiết không khí chỉ có N2,O2 trong đó O2 chiếm 1/5 thể tích không khí.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Dùng thêm 1 hóa chất duy nhất nhận biết các chất: FeSO4,FeCl3,MgSO4,AlCl3,CuSO4,...

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Lê Văn Duyệt

  sau khi làm thí nghiệm, có những khí thải độc hại riêng biệt sau: SO2, H2S. có thể sục mỗi khí trên vào nước vôi trog dư để khử độc được k. hãy giải thích

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Có những muối sau: CaCO3, CaSO4, Pb(NO3)2, NaCl. Muối nào nói trên:

  a) Không được phép có trong nước ăn vì tính độc hại của nó?

  b) Không độc nhưng cũng không nên có trong nước ăn vì vị mặn của nó?

  c) Không tan trong nước, nhưng bị phân hủy ở nhiệt độ cao?

  d) Rất ít tan trong nước và khó bị phân hủy ở nhiệt độ cao?


   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  . Bằng phương pháp hóa học nào có thể nhận biết được từng chất trong mỗi dãy chất sau ?

  a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và Na2O.

  b) Hai chất khí không màu là CO2 và O2.


   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  Cho ba bình mất nhãn:

  Bình X chứa dung dịch KHCO3 và K2CO3.

  Bình Y chứa dung dịch KHCO3 và K2SO4.

  Bình Z chứa dung dịch K2CO3 và K2SO4.

  Chỉ dùng quỳ tím, dung dịch HCl, dung dịch Ba(OH)2 và ống nghiệm; hãy phân biệt các dung dịch chứa trong các bình trên? Viết phương trình phản ứng minh hoạ.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh

  a) Đun nóng nhẹ dung dịch HCl đậm đặc dư với 3,48 gam MnO2, khí Clo sinh ra được hấp thụ hết bằng 800 ml dung dịch NaOH 0,1M ở nhiệt độ thường. Tính nồng độ mol/l của các chất trong dung dịch sau phản ứng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hiền

  Hoà tan hoàn toàn m gam oxit MO (M là kim loại) trong 78,4 gam dung dịch H2SO4 6,25% (loãng) thì thu được dung dịch E, trong đó nồng độ H2SO4 còn dư là 2,433%. Mặt khác, khi cho khí CO (dư) đi qua m gam MO nung nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí F. Cho F qua 500ml dung dịch NaOH 0,1M thì chỉ có một khí duy nhất thoát ra, trong dung dịch thu được có chứa 2,96 gam muối.

  a/ Xác định kim loại M và tính m.

  b/ Cho x gam Al vào dung dịch E thu được ở trên, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,12 gam chất rắn. Tính x gam

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  b/ Trình bày phương pháp hoá học để tách riêng mỗi chất ra khỏi hỗn hợp các chất rắn sau: FeCl3, AgCl, CaCO3, NaCl.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tieu Dong

  Để được dd Zn(NO3)2 8% cần phải lấy bao nhiêu gam muối Zn(NO3)2.6H2O hòa tan vào 500ml nước

  Đáp số là 71,89g

  GIÚP MINK VS NHAK                        

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến

  người ta dùng dung dịch chứa 20 g NaOH để hấp thụ hoàn toàn thành 11,2 lít khí CO2 ở đktc . muối nào đc tạo thành là có kl bao nhiêu ??

  ai đó giúp mình đc ko ??? 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  Ai giúp mk vs. 

  Nhiệt phân 10,4g Muối sùnit của KL B thu được SO2. Đem toàn bộ SO2 td vs dd Ca(OH)2 dư thì thấy x.hiện 12g kết tủa. Tìm CTHH Muối B.

  Mk cảm ơn mn trước nhahaha

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Phương Khanh

  Hỗn hợp gồm NaCl và NaBr khi tác dụng với AgNO3 dư thì tạo ra 1 lượng kết tủa bằng lượng AgNO3 đã phản ứng.Tìm % mỗi chất trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thuy Kim

  Hỗn hợp gồm NaCl,KCL(hỗn hợp A) tan trong nc thành dd.Thêm AgNO3 dư vào dd này tách ra 1 lượng kết tủa bằng 229,6% so với lượng A.Tìm % mỗi chất trong A

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  Khi phân hủy bằng nhiệt 14.2g CaCO3 và MgCO3 thu được 3.36l CO2 ( ở đktc) .Tính nồng độ phần trăm về khối lượng của các chất có trong hỗn hợp

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bình Nguyen

  trộn dung dịch có chứa 16g CuSO4 vào 1 dung dịch có chứa 0.3mol NaOH lọc kết tủa, rửa sạch rồi đem đun nóng đến khi khối lượng không đổi thu đươc 1 chất rắn . tính khối lượng chất rắn đó . (giúp mình với các bạn).

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Tấn Thanh

  Cho A,B là các dung dịch HCl có nồng độ mol khác nhau. Lấy V(lít) dung dịch A tác dụng với AgNO3AgNO3 dư thu được 35,875 (g) kết tủa. Để trung hoà V'(lít) dung dịch B cần dùng 500(ml) dung dịch NaOH 0,3M.
  1. Trộn V(lít) dung dịch A với V'(lít) dung dịch B ta được 2(lít)dung dịch C.
  Tính nồng độ mol/l dung dịch C
  2. Lấy 100(ml) dung dịch A và 100(ml) dung dịch B. Cho tác dụng với Fe thì lượng H2H2 thoát ra từ 2 dung dịch chênh lệch nhau 0,448(lít)(đktc)
  Tính CM của dung dịch A và B

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trieu Tien

  chia một lượng hỗn hợp gồm MgCO3 và CaCO3 làm hai phần bằng nhau.

  Phần 1:nhiệt phân hoàn toàn thu được 3.36lít CO2(đktc)

  phần 2:hòa tan hết trong dung dịch HCl rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 15,85g hỗn hợp muối khan.

  Tính thành phần phần trăm của các chất trong hỗn hợp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hương Lan

  Để có dung dịch NaCl 32% thì khối lượng NaCl cần lấy để hòa tan vào 200g nước là bao nhiêu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)