RANDOM

Bài tập 24.15 trang 34 SBT Hóa học 8

*/ ?>

Bài tập 24.15 trang 34 SBT Hóa học 8

a) Trong 16(g) khí oxi có bao nhiêu mol nguyên tử oxi và bao nhiêu mol phân tử oxi?

b) Tính tỉ khối của oxi với nito, với không khí.

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 24.15

a) Trong 16g khí oxi có 16/16 = 1 mol nguyên tử oxi và 16/32 = 0,5 mol phân tử oxi.

b) \({d_{{O_2}/N}}_{_2} = \frac{{{M_{{O_2}}}}}{{{M_{{N_2}}}}} = \frac{{32}}{{28}} = 1,14\)

\({d_{{O_2}/kk}} = \frac{{{M_{{O_2}}}}}{{29}} = \frac{{32}}{{29}} = 1,10\)

-- Mod Hóa Học 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 24.15 trang 34 SBT Hóa học 8 HAY thì click chia sẻ 
*/?>
AMBIENT
?>