YOMEDIA

Bài tập 5.7 trang 12 SBT Hóa học 12

Bài tập 5.7 trang 12 SBT Hóa học 12

Trong các phản ứng dưới đây của glucozơ, phản ứng nào không phải phản ứng oxi - hóa khử?

A. HOCH2[CHOH]4CHO+2AgNO3+3NH3+H2O → HOCH2[CHOH]4COONH4+2Ag+2NH4NO3

B. HOCH2[CHOH]4CHO+H2→ HOCH2[CHOH]4CH2OH

C. 2C6H12O6+Cu(OH)2→(C6H11O6)2Cu+2H2O

D. HOCH2[CHOH]4CHO+2Cu(OH)2+ NaOH → HOCH2[CHOH]4COONa + Cu2O + 3H2O

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5.7

2C6H12O6+Cu(OH)2→(C6H11O6)2Cu+2H2O

Phản ứng không có sự thay đổi số oxi hóa

⇒ Đáp án C

-- Mod Hóa Học 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.7 trang 12 SBT Hóa học 12 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA