YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 14 SGK Hóa học 11

Giải bài 2 tr 14 sách GK Hóa lớp 11

Phát biểu các định nghĩa môi trường axit, trung tính, và kiềm theo nồng độ H+ và pH.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 2

- Môi trường axit là môi trường trong đó: [H+] > [OH-] hay [H+] > 1,0.10-7M

- Môi trường trung tính là môi trường trong đó: [H+] > [OH-] hay [H+] > 1,0.10-7M

- Môi trường kiềm là môi trường trong đó: [H+] < [OH-] hay [H+] < 1,0.10-7M

- pH: Về mặt toán học pH = -lg[H+]

Ví dụ: [H+] = 10-6M → pH = a

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 14 SGK Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON