YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 3.6 trang 5 SBT Hóa học 11

Bài tập 3.6 trang 5 SBT Hóa học 11

1. Dùng các số liệu ở bài tập 3.5, hãy xác định môi trường axit, trung tính, kiềm ở 20oC và 30oC dựa vào nồng độ H+.

2. Hãy đưa ra định nghĩa môi trường axit, môi trường trung tính và môi trường kiềm của dung dịch đúng cho mọi nhiệt độ.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3.6

1. Ở 20oC :

+ Môi trường trung tính: [H+] = [OH]  = 8,37.10-8 mol/l.

+ Môi trường axit: [H+] > 8,37.10-8 mol/l.

+ Môi trường kiềm : [H+] < 8,37.10-8 mol/l.

Ở 30oC :

+ Môi trường trung tính:

[H+] = [OH-] = 1,22.10-7 mol/l.

+ Môi trường axit: [H+] > 1,22.10-7 mol/l.

+ Môi trường kiềm : [H+] < 1,22.10-7 mol/l.

2. Ở mọi nhiệt độ :

+ Môi trường trung tính: [H+] = [OH].

+ Môi trường axit: [H+] > [OH].

+ Môi trường kiềm : [H+] < [OH].

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3.6 trang 5 SBT Hóa học 11 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF