YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5 trang 101 SGK Hóa học 10

Giải bài 5 tr 101 sách GK Hóa lớp 10

Cân bằng các phương trình phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron:

a) KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O.

b) HNO3 + HCl → NO2 + Cl2 + H2O.

c) HClO3 + HCl → Cl2 + H2O.

d) PbO2 + HCl → PbCl2 + Cl2 + H2O.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 5

Câu a:

\(\begin{array}{l}
16H\mathop {Cl}\limits^{ - 1}  + 2K\mathop {Mn}\limits^{ + 7} {O_4} \to 2KCl + 2\mathop {Mn}\limits^{ + 2} C{l_2} + 5\mathop {C{l_2}}\limits^0  + 8{H_2}O\\
\;
\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}
{5 \times }\\
\;\\
{2 \times }
\end{array}\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{2\mathop {Cl}\limits^{ - 1}  \to \mathop {C{l_2}}\limits^0  + 2e}\\
\;\\
{\mathop {Mn}\limits^{ + 7}  + 5e \to \mathop {Mn}\limits^{ + 2} }
\end{array}} \right.\)

Câu b:

\(2H\mathop {Cl}\limits^{ - 1}  + 2H\mathop N\limits^{ + 5} {O_3} \to 2\mathop N\limits^{ + 4} {O_2} + C{l_2} + 2{H_2}O\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}
{1 \times }\\
\;\\
{2 \times }
\end{array}\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{2\mathop {Cl}\limits^{ - 1}  \to \mathop {C{l_2}}\limits^0  + 2e}\\
\;\\
{\mathop N\limits^{ + 5}  + 1e \to \mathop N\limits^{ + 4} \;\;\;\;}
\end{array}} \right.\)

Câu c:

\(5H\mathop {Cl}\limits^{ - 1}  + H\mathop {Cl}\limits^{ + 5} {O_3} \to 3\mathop {C{l_2}}\limits^0  + 3{H_2}O\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}
{5 \times }\\
\;\\
{1 \times }
\end{array}\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{2\mathop {Cl}\limits^{ - 1}  \to \mathop {C{l_2}}\limits^0  + 2e\;\;}\\
\;\\
{2\mathop {Cl}\limits^{ + 5}  + 10e \to C{l_2}}
\end{array}} \right.\)

Câu d:

\(\mathop {Pb}\limits^{ + 4} {O_2} + 4H\mathop {Cl}\limits^{ - 1}  \to \mathop {Pb}\limits^{ + 2} C{l_2} + \mathop {C{l_2}}\limits^0  + 2{H_2}O\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}
{1 \times }\\
\;\\
{1 \times }
\end{array}\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
{2\mathop {Cl}\limits^{ - 1}  \to \mathop {C{l_2}}\limits^0  + 2e}\\
\;\\
{\mathop {Pb}\limits^{ + 4}  + 2e \to \mathop {Pb}\limits^{ + 2} \;\;}
\end{array}} \right.\)

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 5 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 101 SGK Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON