ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 22.1 trang 52 SBT Hóa học 10

Bài tập 22.1 trang 52 SBT Hóa học 10

PTHH nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng của dây sắt nóng đỏ cháy trong khí Cl2

A. Fe + Cl2 → FeCl2

B. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

C. 3Fe + 4Cl2 → FeCl2 + 2FeCl3

D. Fe + Cl2 → FeCl + Cl

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 22.1

 
 

Đáp án B

-- Mod Hóa Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 22.1 trang 52 SBT Hóa học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1