ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Hóa học 11 Bài 41 Phenol

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (11 câu):

  • A. ở điều kiện thường phenol rất ít tan trong H2
  • B. Phenol vừa phản ứng được với dung dịch KOH, vừa phản ứng được với dung dịch Br2
  • C. Trong công nghiệp phenol được tạo ra khi oxihóa cumen
  • D. phenol phản ứng với CH3COOH tạo ra este
  • A. 4.
  • B. 6.
  • C. 5.
  • D. 7.
   
   
  • A. 6.
  • B. 4.
  • C. 5.
  • D. 7.
  • A. 10,2
  • B. 20,08
  • C. 30,6
  • D. 20,4
  • A. nước brom, anhidrit axetic, dung dịch NaOH.
  • B. nước brom, axit axetic, dung dịch NaOH.
  • C. dung dịch NaCl, dung dịch NaOH, Na. 
  • D. nước brom, andehit axetic, dung dịch NaOH.
 • Câu 6:

  Phenol không phản ứng với chất nào sau đây ?

  • A.

   Na.   

  • B.

   NaOH.

  • C. NaHCO3.   
  • D. Br2.
 • Câu 7:

  Cho các phát biểu sau về phenol:

  (a) Phenol vừa tác dụng được với dung dịch NaOH vừa tác dụng được với Na.

  (b) phenol tan được trong dung dịch KOH.

  (c) Nhiệt độ nóng chảy của phenol lớn hơn nhiệt độ nóng chảy của ancol etylic.

  (d) phenol phản ứng được với dung dịch KHCO3 tạo CO2.

  (e) Phenol là một ancol thơm.

  Trong các trường hợp trên, số phát biểu đúng là

  • A. 5
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
 • Câu 8:

  Một hỗn hợp gồm 25 gam phenol và benzen khi cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy tách ra 2 lớp chất lỏng phân cách, lớp chất lỏng phía trên có thể tích 19,5 ml và có khối lượng riêng là 0,8g/ml. Khối lượng phenol trong hỗn hợp ban đầu là

  • A. 9,4 gam 
  • B. 0,625 gam 
  • C. 24,375 gam    
  • D. 15,6 gam
 • Câu 9:

  Hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen, có công thức phân tử C7H8O, phản ứng được với dung dịch NaOH. Số chất thỏa mãn tính chất trên là

  • A. 3
  • B. 1
  • C. 4
  • D. 2
 • Câu 10:

  Cho hỗn hợp X gồm etanol và phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hi đro (đktc). Nếu hỗn hợp X trên tác dụng với nước brom vừa đủ, thu được 19,86 gam kết tủa trắng 2,4,6-tribromphenol. Thành phần phần trăm theo khối lượng của phenol trong hỗn hợp là

  • A. 66,2%   
  • B. 46,94%   
  • C. 33,8%    
  • D. 53,06 %
 • Câu 11:

  Để nhận biết ba lọ mất nhãn: phenol, stiren, ancol benzylic, người ta dùng một thuốc thử duy nhất là:

  • A.

   Na

  • B.

   Dung dịch NaOH

  • C.

   Nước brom

  • D. Ca(OH)2
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)