AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xà phòng hóa hoàn toàn 89 gam chất béo X bằng dung dịch KOH thu được 9,2 gam glixerol và m gam xà phòng. Giá trị của m là 

  • A. 80,6.    
  • B. 80,6.     
  • C. 91,8.      
  • D. 91,8.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Ta có nGlixerol = 0,1 mol ⇒ nKOH pứ = 0,3 mol.

  BTKL ⇒ mXà phòng = 89 + 0,3×56 – 9,2 = 96,6 gam ⇒ Chọn D.

  Cần đọc kỹ đề tránh tình trạng thay KOH bằng NaOH

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>