AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Saccarozơ có tính chất nào trong số các chất sau:

              (1) là polisaccarit.

              (2) chất kết tinh, không màu.

              (3) khi thủy phân tạo thành glucozơ và fructozơ.

              (4) dung dịch tham gia phản ứng tráng gương.

              (5) dung dịch phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

  Những tính chất đúng 

  • A. (3), (4), (5).       
  • B. (1), (2), (3), (5).        
  • C. (1), (2), (3), (4).  
  • D. (2), (3), (5).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>