AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vành ngoài của một bánh xe ô tô có đường kính là 50 cm. Gia tốc hướng tâm của một điểm trên vành ngoài của bánh xe khi ô tô đang chạy với tốc độ dài 36 km/h là 

  • A. 400 m/s2.       
  • B.  300 m/s2.  
  • C.  200 m/s2.   
  • D.  100 m/s2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Ta có đường kính bánh xe là d = 50 cm  ⇒ R = 25cm = 0,25m

  v = 36 km/h = 10 m/s.

  Gia tốc hướng tâm \({a_{ht}} = \frac{{{v^2}}}{R} = \frac{{{{10}^2}}}{{0,25}} = 400\) m/s2

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>